Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Malé Kozmálovce

Samospráva

Ladislav Pisch

 

Adresa: Malé Kozmálovce č. 49, 935 21

Mobil:    0905 551 517

Tel.:     036/ 634 28 30

Fax:      036/634 28 30

e-mail:   starosta@malekozmalovce.sk

 

 


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu

je verejná funkcia. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného

a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
c) sudcu,
d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.
 

Do kompetencie starostu patrí najmä:

a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) vykonávať obecnú správu,
c) zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
    osobám,
d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,

    alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať obecné insígnie,
f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce.

 

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo- právnych vzťahoch obce

a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym

orgánom.

 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,

že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše

v lehote podľa § 12 ods. 6.

 

Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu

môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený

v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku

mandátu starostu.


 

Mgr. Marta Šadláková

 

Telefónny kontakt:      036/ 634 28 30

                                0905 825 667

e-mail:   kontrolor@malekozmalovce.sk 

 

 


1. Hlavného kontrolóra na 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo formou uznesenia.

    Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému

    zastupiteľstvu, ktorému podáva o vykonanej kontrole správu minimálne 1-krát polročne.

    Z vykonanej kontroly vypracováva protokol s návrhom opatrení zo zistených nedostatkov .

 

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

    a) poslanca obecného zastupiteľstva,
    b) starostu,
    c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
    d) iného zamestnanca obce.

 

3. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány

    obce a pracovníkov obce. Vedie centrálnu evidenciu sťažnosti a petícií obyvateľov.

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj

    do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia

    účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba

    vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie

    zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.


 


1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených

    v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

2. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov je 4-ročné, končí zložením sľubu poslancov novozvoleného

    obecného zastupiteľstva.

4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
    a) starostu obce,
    b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
    c) sudcu,
    d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
    e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

 

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva v Malých Kozmálovciach.


 

 

webygroup

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Za obsah zodpovedá
Ivana Pischová

Obec nezdpovedá za obsah diskusných príspevkov.


562513

Úvodná stránka