Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Malé Kozmálovce

Samospráva

Ladislav Pisch

 

Adresa: Malé Kozmálovce č. 49, 935 21

Mobil:    0905 551 517

Tel.:     036/ 634 28 30

Fax:      036/634 28 30

e-mail:   starosta@malekozmalovce.sk

 

 


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu

je verejná funkcia. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného

a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
c) sudcu,
d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.
 

Do kompetencie starostu patrí najmä:

a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) vykonávať obecnú správu,
c) zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
    osobám,
d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,

    alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať obecné insígnie,
f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce.

 

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo- právnych vzťahoch obce

a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym

orgánom.

 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,

že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše

v lehote podľa § 12 ods. 6.

 

Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu

môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený

v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku

mandátu starostu.


 

Mgr. Marta Šadláková

 

Telefónny kontakt:      036/ 634 28 30

                                0905 825 667

e-mail:   sadlakova.marta@gmail.com 


 

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

·         kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

·         kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

·         kontrola vybavovania sťažností a petícií,

·         kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,

·         kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

·         kontrola dodržiavania interných predpisov obce, 

·         kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito  prostriedkami.

 

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.


Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

·         Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

·         Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)


(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) kontroluje vybavovanie sťažnosť,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.                                                                                                                                            

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.


 


1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených

    v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

2. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov je 4-ročné, končí zložením sľubu poslancov novozvoleného

    obecného zastupiteľstva.

4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
    a) starostu obce,
    b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
    c) sudcu,
    d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
    e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

 

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva v Malých Kozmálovciach.


 
Rokovací poriadok.pdf(283.6 kB)Rokovací poriadok.pdf

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ivana Pischová

Obec nezdpovedá za obsah diskusných príspevkov.


1202338

Úvodná stránka